Szkolenie Ogólne Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM  SZKOLENIA

 

Temat Szkolenia:  

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS

 

Podmiot organizujący szkolenie:

Safety&Security Training&Consulting

Cel Szkolenia:

 1. Przygotowanie podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej wynikającej z przepisów unijnych dotyczących wymagań stawianych:
  • przewoźnikowi drogowemu w zakresie transportu ładunków lotniczych,
  • przewoźnikowi lotniczemu, zarejestrowanemu dostawcy i znanemu dostawcy zaopatrzenia pokładowego w dziedzinie realizacji środków kontroli w zakresie ochrony wobec zaopatrzenia pokładowego,
  • znanemu dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego lub zarządzającemu lotniskiem dostarczającemu zaopatrzenie portu lotniczego do stref zastrzeżonych lotniska.
 2. Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat obowiązujących międzynarodowych praktyk z zakresu ochrony zaopatrzenia pokładowego, zaopatrzenia portu lotniczego oraz ładunków i poczty transportowanych przez przewoźnika drogowego.
 3. Zdobycie następujących kompetencji:
  • znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;
  • świadomość odpowiednich wymogów prawnych;
  • znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa w środowisku pracy, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
  • znajomość procedur zgłaszania;
  • umiejętność odpowiedniego reagowania na zdarzenia związane z ochroną.

 

Kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane: 

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS, podlegające akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w myśl postanowień pkt 11.2.1.3 rozp. 1998/2015 oraz §17 KPS, kierowane jest w szczególności do:

 • osób zatrudnionych u przewoźnika lotniczego oraz w podmiotach wyznaczonych, jako zarejestrowani dostawcy lub znani dostawcy zaopatrzenia pokładowego, stosujących środki kontroli w zakresie ochrony wobec zaopatrzenia pokładowego,
 • osób zatrudnionych u przewoźnika drogowego biorących udział w przewożeniu ładunku lotniczego / poczty lotniczej (tj. w podmiotach prowadzących działalność transportową na podstawie Deklaracji zobowiązań przewoźnika),
 • osób zatrudnionych w podmiotach wyznaczonych, jako znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego, stosujących środki kontroli w zakresie ochrony wobec zaopatrzenia portu lotniczego,
 • osób zatrudnionych przez zarządzającego portem lotniczym dostarczającego zaopatrzenie portu lotniczego do stref zastrzeżonych lotniska, stosujących środki kontroli w zakresie ochrony wobec zaopatrzenia portu lotniczego,
 • osób mających dostęp bez eskorty do zaopatrzenia pokładowego bądź zaopatrzenia portu lotniczego.

Ww. szkolenie, zgodnie z postanowieniami §13 ust.3 KPS przeprowadza się przed podjęciem pracy na danym stanowisku pracy.

Szkolenie to przeprowadza się w stosunku do osób, które przeszły pozytywnie sprawdzenie przeszłości zgodnie z postanowieniami §32 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu ochrony Lotnictwa Cywilnego, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z dostępem do ładunku lotniczego i/lub poczty lotniczej, zaopatrzenia pokładowego lub zaopatrzenia portu lotniczego, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.1.5 rozp. 1998/2015.

Zgodnie z postanowieniami pkt 11.4.3 rozp. 1998/2015, osoby wykonujące zadania wymienione w pkt 11.2 rozp. 1998/2015, odbywają szkolenia okresowe z częstotliwością zapewniającą utrzymanie i nabywanie kompetencji zgodnie ze zmianami zachodzącymi w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego.

Ww. szkolenie jest powtarzane regularnie i prowadzi się je:

 1. w przypadku kompetencji nabytych podczas wstępnego podstawowego i specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego co najmniej raz na 5 lat lub, jeżeli z kompetencji nie korzystano przez ponad 6 miesięcy, przed powrotem do obowiązków związanych z ochroną; oraz
 2. w przypadku nowych lub poszerzonych kompetencji stosownie do wymagań, aby zapewnić, że osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony lub odpowiedzialne za ich stosowanie są niezwłocznie uświadamiane odnośnie do nowych zagrożeń i wymogów prawnych, do czasu kiedy będą musiały być zastosowane

 

Czas trwania szkolenia:

235 minut (tj.3 godziny i 55 minut). Czas trwania szkolenia uzależniony od kategorii osób podlegających szkoleniu. Jednostka lekcyjna wynosi 60 min. i jest oddzielona od następnych przerwą trwającą około 5/10 min. Czas jednej z sesji (tj. SESJA 3) uzależniony od kategorii personelu podmiotu lotniczego (personel zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego lub znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego lub przewoźnika lotniczego lub znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego lub zarządzającego lotniskiem realizującego dostawy zaopatrzenia portu lotniczego do własnego portu lotniczego lub przewoźnika drogowego, itp.)

 

Organizacja i liczebność grupy szkoleniowej:     

Zajęcia zbiorowe/grupowe – max 15/20 osób

 

Formy prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w salach szkoleniowych w formie wykładów zgodnie z postanowieniami §18 i §20 KPS. Zajęcia będą koncentrowały się na wykształceniu i udoskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu ogólnej świadomości ochrony lotnictwa cywilnego. Do tego celu zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne oraz analiza przypadków związanych m.in. z działalnością zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, przewoźnika lotniczego, znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego, zarządzającego lotniskiem realizującego dostawy zaopatrzenia portu lotniczego do własnego portu lotniczego lub przewoźnika drogowego, itp.

 

Sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie – forma zaliczenia zajęć:

Zaliczenie pisemne w formie testowej (test wielokrotnego wyboru) celem zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w szkoleniu, przed dopuszczeniem danej osoby do realizacji zadań z zakresu bezpośredniego nadzoru nad osobami stosującymi środki kontroli w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

Zgodnie z postanowieniami §30 ust.1 KPS, w celu zaliczenia szkolenia uczestnik powinien uzyskać minimalny wynik 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.

Zobacz również

Informacje ogólne

Szkolenia realizowane przez S&S Training & Consulting obejmują całą gamę zagadnień z zakresu ochrony lotnictwa …

Szkolenie Audytorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 oraz §9 KPS

Szkolenie Instruktorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego wg §2 pkt 6 KPS

Szkolenie Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS

Szkolenie Podstawowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS

Szkolenia Specjalistyczne

Ramowy program szkolenia

Szkolenia Specjalistyczne zawodowe

Ramowy program szkolenia

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt