Szkolenie Audytorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Temat Szkolenia:

Szkolenie Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 oraz §9 KPS

 

Podmiot organizujący szkolenie:

Safety&Security Training&Consulting

 

Cel Szkolenia:        

 1. przygotowanie obecnych i przyszłych Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego do prowadzenia czynności wewnętrznej kontroli zgodności w podmiotach prowadzących działalność lotniczą, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (KPKJ),
 2. przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej przy tworzeniu wewnętrznych systemów kontroli jakości w podmiotach prowadzących działalność lotniczą w oparciu o ustanowione przez Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego oraz Wspólnotę Europejską mechanizmy jakościowe w przedmiotowej dziedzinie,
 3. uświadomienie słuchaczom potrzeby efektywnej realizacji środków kontroli w zakresie ochrony zapobiegającym możliwości zaistnienia aktów bezprawnej ingerencji w transporcie lotniczym, ze szczególnym uwzględnieniem czynności audytorskich w ramach wewnętrznych systemów kontroli jakości,
 4. poznanie metodologii wewnętrznej kontroli zgodności zapewniającej swobodę identyfikowania zagrożeń i uchybień w systemach ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, nadzorowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 5. zdobycie następujących kompetencji:
  • znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
  • znajomość metod i środków stosowanych w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;
  • znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa cywilnego, w tym obowiązków i zakresu odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
  • znajomość możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa;
  • znajomość podstaw prawnych i organizacji systemu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na poziomie krajowym, międzynarodowym i Unii Europejskiej;
  • znajomość obowiązków i uprawnień audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
  • znajomość metodologii w zakresie planowania, prowadzenia i raportowania wykonywanych czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
  • znajomość standardów dotyczących czynności audytorskich.

 

Kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane: 

Szkolenie Audytorów Wewnętrznych wg §2 pkt 7 KPS, podlegające akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w myśl postanowień pkt 11.2.1.3 rozp. 1998/2015 oraz §17 KPS, kierowane jest w szczególności do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego oraz audytorów wewnętrznych realizujących czynności wewnętrznej kontroli zgodności w podmiotach prowadzących działalność lotniczą, wpisanych na listę audytorów wewnętrznych prowadzoną przez Prezesa ULC, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu certyfikującego, o którym mowa w KPKJ.

Ponadto, ww. szkolenie, zgodnie z postanowieniami §13 ust.10 KPS przeprowadza się w celu spełnienia jednego z warunków kwalifikacyjnych, o których mowa w §7 KPKJ, umożliwiających przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora wewnętrznego, realizowanego przez Prezesa ULC oraz przed podjęciem pracy na danym stanowisku pracy.

Szkolenie to przeprowadza się w stosunku do osób, które przeszły pozytywnie sprawdzenie przeszłości zgodnie z postanowieniami §32 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu ochrony Lotnictwa Cywilnego, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z realizacją wewnętrznej kontroli zgodności w podmiocie prowadzącym lotniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z postanowieniami §13 ust.11 pkt 5 KPS, osoby, które uzyskały uprawnienie do wykonywania czynności określonych w §13 ust.1 pkt 9 KPS/2013, w okresach co trzy lata, licząc od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia, o którym mowa w §2 pkt 7 KPS, podlegają szkoleniu okresowemu.

Osoby, które nie zostały poddane szkoleniom okresowym, o których mowa w §13 ust. 11 KPS, nie wykonują czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

 

Czas trwania szkolenia:

4 dni (1320 min. – tj. 22 godziny). Jednostka lekcyjna wynosi 60 min. i jest oddzielona od następnych przerwą trwającą około 5/10 min. Ponadto w trakcie i na zakończenie szkolenia przewidziane są ćwiczenia grupowe podsumowujące poszczególne obszary tematyczne szkolenia przez zespoły min. 2-osobowe.

 

Organizacja i liczebność grupy szkoleniowej:     

Zajęcia zbiorowe/grupowe – max 15 osób

 

Formy prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w salach szkoleniowych w formie wykładów i ćwiczeń zgodnie z postanowieniami §18 i §20 KPS. Zajęcia będą koncentrowały się na wykształceniu i udoskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu prawidłowości realizacji czynności wewnętrznej kontroli zgodności na poziomie podmiotu prowadzącego działalność lotniczą w oparciu o metodologię prowadzenia kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Do tego celu zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne, analiza przypadków oraz ćwiczenia grupowe. Ćwiczenia będą miały formę zajęć praktycznych, realizowanych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz zagadnień problemowych, wymagających pracy zespołowej, z uwzględnieniem tematyki ww. szkolenia i będą polegały na praktycznym zweryfikowaniu zakresu zrozumienia wiedzy teoretycznej przekazanej podczas wykładów oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania przez osobę szkoloną.

 

Sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie – forma zaliczenia zajęć:

Zaliczenie pisemne w formie testowej celem zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w szkoleniu oraz celem spełnienia jednego z warunków kwalifikacyjnych, o których mowa w §7 KPKJ, umożliwiającym przystąpienie do egzaminu certyfikującego na Audytora Wewnętrznego, realizowanego przez Prezesa ULC.

Zgodnie z postanowieniami §30 ust.1 KPS, w celu zaliczenia szkolenia uczestnik powinien uzyskać minimalny wynik 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, jego uczestnik powtarza zaliczenie w terminie ustalonym przez prowadzącego szkolenie, jednakże nie później niż w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego egzaminu.

 

 

Zobacz również

Informacje ogólne

Szkolenia realizowane przez S&S Training & Consulting obejmują całą gamę zagadnień z zakresu ochrony lotnictwa …

Szkolenie Instruktorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego wg §2 pkt 6 KPS

Szkolenie Ogólne Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM  SZKOLENIA
Temat Szkolenia:  Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS

Szkolenie Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS

Szkolenie Podstawowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS

Szkolenia Specjalistyczne

Ramowy program szkolenia

Szkolenia Specjalistyczne zawodowe

Ramowy program szkolenia

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt