Szkolenie Instruktorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Temat Szkolenia:

Szkolenie Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego wg §2 pkt 6 KPS

 

Podmiot organizujący szkolenie:

Safety&Security Training&Consulting

 

Cel Szkolenia:        

 1. przygotowanie obecnych i przyszłych Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dla pracowników zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz organach administracji publicznej, o których mowa w §14 KPS,
 2. przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej przy prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w oparciu o ustanowione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego (ECAC) oraz Wspólnotę Europejską mechanizmy szkoleniowe w przedmiotowej dziedzinie,
 3. wzbogacenie wiedzy na temat wystąpień przed publicznością oraz nabycie w tym zakresie praktycznych umiejętności (m.in. jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami ze strony słuchaczy/publiczności, itp.),
 4. zdobycie następujących kompetencji:
  • znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
  • znajomość metod i środków stosowanych w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;
  • znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa cywilnego, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
  • znajomość możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa;
  • znajomość podstawowych zasad dydaktyki, prawidłowości procesu uczenia się, nauczania i instruowania;
  • znajomość pomocy dydaktycznych i form szkolenia;
  • znajomość metodologii przygotowania, organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
  • umiejętność przygotowania materiałów i pomocy dydaktycznych;
  • znajomość metodologii oceny opanowania przekazanej podczas szkolenia wiedzy i umiejętności;
  • znajomość zasad opracowywania pytań i zadań do egzaminów końcowych;
  • znajomość kontroli jakości procesów szkoleniowych.

 

Kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane: 

Szkolenie Instruktorów wg §2 pkt 6 KPS, podlegające akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w myśl postanowień pkt 11.2.1.3 rozp. 1998/2015 oraz §17 KPS, kierowane jest w szczególności do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktorów wyznaczonych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz organach administracji publicznej, o których mowa w KPS i zaakceptowanych przez Prezesa ULC.

Ww. szkolenie, zgodnie z postanowieniami §13 ust.9 KPS przeprowadza się przed podjęciem pracy na danym stanowisku pracy.

Szkolenie to przeprowadza się w stosunku do osób, które przeszły pozytywnie sprawdzenie przeszłości zgodnie z postanowieniami §15 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Zgodnie z postanowieniami §13 ust.11 pkt 1 KPS oraz pkt 11.5.2 rozp. 1998/2015, instruktorzy, w okresach co trzy lata, licząc od dnia uzyskania zaświadczenia wydawanego po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w §2 pkt 6 KPS, podlegają szkoleniu okresowemu.

Osoby, które nie zostały poddane szkoleniu okresowemu, o którym mowa w §13 ust. 11 KPS, nie wykonują czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

 

Czas trwania szkolenia:

4 dni (1150 min. – tj. 19 godzin i 10 minut). Jednostka lekcyjna wynosi 60 min. i jest oddzielona od następnych przerwą trwającą około 5/10 min. Ponadto na zakończenie szkolenia przewidziane jest ćwiczenie grupowe podsumowujące szkolenie w formie prezentacji przez zespoły 2-osobowe lub 1-osobowe z wybranego zagadnienia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego (czas przedstawiania prezentacji przez zespół 1 lub 2-osobowy wynosi około 45 min.).

 

Organizacja i liczebność grupy szkoleniowej:     

Zajęcia zbiorowe/grupowe – max 15 osób

 

Formy prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w salach szkoleniowych w formie wykładów i ćwiczeń zgodnie z postanowieniami §18 i §20 KPS. Zajęcia będą koncentrowały się na wykształceniu i udoskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu prawidłowości procesu nauczania i instruowania w oparciu o podstawowe zasady dydaktyki oraz metodologię prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Do tego celu zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne, analiza przypadków oraz ćwiczenie grupowe. Ćwiczenie będzie miało formę zajęć praktycznych, realizowanych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz zagadnień problemowych, wymagających pracy zespołowej, z uwzględnieniem tematyki ww. szkolenia i będzie polegało na praktycznym zweryfikowaniu zakresu zrozumienia wiedzy teoretycznej przekazanej podczas wykładów oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania przez osobę szkoloną.

 

Sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie – forma zaliczenia zajęć:

Zaliczenie pisemne w formie testowej celem zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w szkoleniu, przed dopuszczeniem danej osoby do pełnienia funkcji Instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Zgodnie z postanowieniami §30 ust.1 KPS, w celu zaliczenia szkolenia uczestnik powinien uzyskać minimalny wynik 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, jego uczestnik powtarza zaliczenie w terminie ustalonym przez prowadzącego szkolenie, jednakże nie później niż w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego egzaminu.

Zobacz również

Informacje ogólne

Szkolenia realizowane przez S&S Training & Consulting obejmują całą gamę zagadnień z zakresu ochrony lotnictwa …

Szkolenie Audytorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 oraz §9 KPS

Szkolenie Ogólne Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM  SZKOLENIA
Temat Szkolenia:  Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS

Szkolenie Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS

Szkolenie Podstawowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS

Szkolenia Specjalistyczne

Ramowy program szkolenia

Szkolenia Specjalistyczne zawodowe

Ramowy program szkolenia

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt