Szkolenie Podstawowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Temat Szkolenia:

Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS

 

Podmiot organizujący szkolenie:

Safety&Security Training&Consulting

 

Cel Szkolenia:        

 1. Przygotowanie personelu, o którym w pkt 2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5 wg rozp. 1998/2015 w zakresie podstawowej wiedzy z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego, niezbędnej do realizacji czynności służbowych na dedykowanych stanowiskach pracy.
 2. Zdobycie następujących kompetencji:
 • znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;
 • znajomość ram prawnych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
 • znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
 • znajomość procedur kontroli dostępu;
 • znajomość systemów kart identyfikacyjnych będących w użyciu;
 • znajomość procedur zatrzymywania osób i okoliczności, w których należy zatrzymać osoby lub je zgłaszać;
 • znajomość procedur zgłaszania;
 • umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych;
 • umiejętność odpowiedniego reagowania na zdarzenia związane z ochroną;
 • znajomość wpływu zachowania i reakcji ludzi na poziom ochrony; oraz
 • zdolność jasnego i pewnego wypowiadania się.

 

Kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane: 

Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS, podlegające akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w myśl postanowień pkt 11.2.1.3 rozp. 1998/2015 oraz §17 KPS, kierowane jest w szczególności do:

 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora oraz operatorów kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego,
 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do sprawdzania pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej oraz części krytycznej strefy zastrzeżonej portu lotniczego oraz osób sprawdzających pojazdy wjeżdżające do tych stref,
 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru i patrolowania w porcie lotniczym oraz osób wykonujących kontrolę dostępu, nadzór i patrolowanie w porcie lotniczym,
 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony oraz osób bezpośrednio nadzorujące osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych),
 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do organizowania ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą oraz osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, w tym:
 1. osób zatrudnionych przez zarządzającego portem lotniczym odpowiedzialnych za sprawy ochrony portu lotniczego oraz nadzór nad stosowanymi środkami kontroli w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji,
 2. osób zatrudnionych przez przewoźnika lotniczego odpowiedzialnych za sprawy ochrony przedsiębiorstwa oraz nadzór nad stosowanymi środkami kontroli w zakresie ochrony przewozów lotniczych przed aktami bezprawnej ingerencji,
 3. osób zatrudnionych w podmiotach wyznaczonych, jako zarejestrowani agenci, znani nadawcy i uznani nadawcy, odpowiedzialnych za sprawy ochrony przedsiębiorstwa oraz nadzór nad stosowanymi środkami kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty,
 4. osób zatrudnionych w podmiotach wyznaczonych, jako zarejestrowani dostawcy lub znani dostawcy zaopatrzenia pokładowego, odpowiedzialnych za sprawy ochrony przedsiębiorstwa oraz nadzór nad stosowanymi środkami kontroli w zakresie ochrony wobec zaopatrzenia pokładowego,
 5. osób zatrudnionych w podmiotach wyznaczonych, jako znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego, odpowiedzialnych za sprawy ochrony przedsiębiorstwa oraz nadzór nad stosowanymi środkami kontroli w zakresie ochrony wobec zaopatrzenia portu lotniczego,
 6. osób zatrudnionych przez instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego, odpowiedzialnych za sprawy ochrony przedsiębiorstwa oraz nadzór nad stosowanymi środkami kontroli w zakresie ochrony ruchu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji,
 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktorów.

Ww. szkolenie, zgodnie z postanowieniami §13 ust.5 KPS przeprowadza się przed podjęciem pracy na danym stanowisku pracy.

Szkolenie to przeprowadza się w stosunku do osób, które przeszły pozytywnie sprawdzenie przeszłości zgodnie z postanowieniami §32 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu ochrony Lotnictwa Cywilnego, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z zakresem odpowiedzialności na danym stanowisku pracy w podmiocie prowadzącym lotniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z postanowieniami pkt 11.4.3 rozp. 1998/2015, osoby wykonujące zadania wymienione w pkt 11.2 rozp. 1998/2015, odbywają szkolenia okresowe z częstotliwością zapewniającą utrzymanie i nabywanie kompetencji zgodnie ze zmianami zachodzącymi w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego.

Ww. szkolenie jest powtarzane regularnie i prowadzi się je:

 1. w przypadku kompetencji nabytych podczas wstępnego podstawowego i specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego co najmniej raz na 5 lat lub, jeżeli z kompetencji nie korzystano przez ponad 6 miesięcy, przed powrotem do obowiązków związanych z ochroną; oraz
 2. w przypadku nowych lub poszerzonych kompetencji stosownie do wymagań, aby zapewnić, że osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony lub odpowiedzialne za ich stosowanie są niezwłocznie uświadamiane odnośnie do nowych zagrożeń i wymogów prawnych, do czasu kiedy będą musiały być zastosowane.

 

Czas trwania szkolenia:

435 minut (tj. 7 godzin i 15 minut). Czas trwania szkolenia uzależniony od kategorii osób podlegających szkoleniu. Jednostka lekcyjna wynosi 60 min. i jest oddzielona od następnych przerwą trwającą około 5/10 min.

 

Organizacja i liczebność grupy szkoleniowej:     

Zajęcia zbiorowe/grupowe – max 15/20 osób

 

Formy prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w salach szkoleniowych w formie wykładów zgodnie z postanowieniami §18 i §20 KPS. Zajęcia będą koncentrowały się na wykształceniu i udoskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego pozostającej w zakresie odpowiedzialności osób, o których mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015, realizujących środki kontroli w zakresie ochrony w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. Do tego celu zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne oraz analiza przypadków.

 

Sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie – forma zaliczenia zajęć:

Zaliczenie pisemne w formie testowej (test wielokrotnego wyboru) celem zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w szkoleniu, przed dopuszczeniem danej osoby do samodzielnej realizacji zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

Zgodnie z postanowieniami §30 ust.1 KPS, w celu zaliczenia szkolenia uczestnik powinien uzyskać minimalny wynik 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, jego uczestnik powtarza zaliczenie w terminie ustalonym przez prowadzącego szkolenie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego egzaminu.

Ponowne dwukrotne niezaliczenie egzaminów szkolenia powoduje:

 • konieczność powtórzenia i zaliczenia szkolenia (tj. przystąpienia do egzaminu),
 • uniemożliwienie wykonywania zadań związanych z ochroną lotnictwa cywilnego do czasu zaliczenia szkolenia.

Zobacz również

Informacje ogólne

Szkolenia realizowane przez S&S Training & Consulting obejmują całą gamę zagadnień z zakresu ochrony lotnictwa …

Szkolenie Audytorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 oraz §9 KPS

Szkolenie Instruktorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego wg §2 pkt 6 KPS

Szkolenie Ogólne Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM  SZKOLENIA
Temat Szkolenia:  Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS

Szkolenie Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS

Szkolenia Specjalistyczne

Ramowy program szkolenia

Szkolenia Specjalistyczne zawodowe

Ramowy program szkolenia

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt