Szkolenie Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Temat Szkolenia:

Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS

 

Podmiot organizujący szkolenie:

Safety&Security Training&Consulting

 

Cel Szkolenia:        

 1. Przygotowanie personelu w zakresie podstawowej wiedzy z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego, niezbędnej do realizacji czynności służbowych w strefie zastrzeżonej i częściach krytycznych strefy zastrzeżonej lotniska, na dedykowanych stanowiskach pracy.
 2. Zdobycie następujących kompetencji:
  • znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;
  • świadomość odpowiednich wymogów prawnych;
  • znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
  • rozumienie konfiguracji punktu kontroli bezpieczeństwa i procesu kontroli bezpieczeństwa;
  • świadomość kontroli dostępu i odpowiednich procedur kontroli bezpieczeństwa;
  • znajomość kart identyfikacyjnych portu lotniczego stosowanych w porcie lotniczym;
  • znajomość procedur zgłaszania; oraz
  • umiejętność odpowiedniego reagowania na zdarzenia związane z ochroną.

 

Kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane: 

Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS, podlegające akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w myśl postanowień pkt 11.2.1.3 rozp. 1998/2015 oraz §17 KPS, kierowane jest w szczególności do:

 • osób zatrudnionych w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, realizujących określone środki kontroli w zakresie ochrony w strefie zastrzeżonej lotniska, przed otrzymaniem karty identyfikacyjnej portu lotniczego,
 • personelu lotniczego przewoźnika lotniczego wymagającego dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska, przed otrzymaniem karty identyfikacyjnej członka załogi,
 •  funkcjonariuszy służb państwowych oraz żołnierzy lub pracowników organów administracji publicznej (m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, itp.), wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska celem realizacji czynności służbowych,
 • członków misji dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przed otrzymaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska,
 • osób zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, przed otrzymaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska.

Ww. szkolenie, zgodnie z postanowieniami §13 ust.4 KPS przeprowadza się przed podjęciem pracy na danym stanowisku pracy w strefie zastrzeżonej lotniska, przed wydaniem karty identyfikacyjnej portu lotniczego.

Szkolenie to przeprowadza się w stosunku do osób, które przeszły pozytywnie sprawdzenie przeszłości zgodnie z postanowieniami §32 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu ochrony Lotnictwa Cywilnego (KPOLC), przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z zakresem odpowiedzialności na danym stanowisku pracy w strefie zastrzeżonej lotniska, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.1.5 rozp. 1998/2015.

Zgodnie z postanowieniami §20 ust.2 KPOLC, ww. szkolenie, w stosunku do osób mających samodzielny dostęp do stref zastrzeżonych oraz części krytycznych stref zastrzeżonych powtarza się nie rzadziej niż raz na 3 lata.

 

Czas trwania szkolenia:

430 minut (tj.7 godzin i 10 minut). Czas trwania szkolenia uzależniony od kategorii osób podlegających szkoleniu. Jednostka lekcyjna wynosi 60 min. i jest oddzielona od następnych przerwą trwającą około 5/10 min.

 

Organizacja i liczebność grupy szkoleniowej:     

Zajęcia zbiorowe/grupowe – max 15/20 osób

 

Formy prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w salach szkoleniowych w formie wykładów zgodnie z postanowieniami §18 i §20 KPS. Zajęcia będą koncentrowały się na wykształceniu i udoskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego pozostającej w zakresie odpowiedzialności osób mających samodzielny dostęp do stref zastrzeżonych oraz części krytycznych stref zastrzeżonych lotniska. Do tego celu zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne oraz analiza przypadków związanych z wykonywaniem czynności służbowych w strefie zastrzeżonej lotniska.

 

Sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie – forma zaliczenia zajęć:

Zaliczenie pisemne w formie testowej (test wielokrotnego wyboru) celem zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w szkoleniu, przed otrzymaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska.

Zgodnie z postanowieniami §30 ust.1 KPS, w celu zaliczenia szkolenia uczestnik powinien uzyskać minimalny wynik 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, jego uczestnik powtarza zaliczenie w terminie ustalonym przez prowadzącego szkolenie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego egzaminu.

 

Zobacz również

Informacje ogólne

Szkolenia realizowane przez S&S Training & Consulting obejmują całą gamę zagadnień z zakresu ochrony lotnictwa …

Szkolenie Audytorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 oraz §9 KPS

Szkolenie Instruktorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego wg §2 pkt 6 KPS

Szkolenie Ogólne Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM  SZKOLENIA
Temat Szkolenia:  Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS

Szkolenie Podstawowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS

Szkolenia Specjalistyczne

Ramowy program szkolenia

Szkolenia Specjalistyczne zawodowe

Ramowy program szkolenia

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt