Szkolenia Specjalistyczne zawodowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Temat Szkolenia:

Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony wg pkt 11.2.3.6 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 4 KPS

 

Podmiot organizujący szkolenie:

Safety&Security Training&Consulting

 

Cel Szkolenia:        

 1. Przygotowanie podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej wynikającej z przepisów unijnych dotyczących wymagań z zakresu przeszukania statków powietrznych pod kątem ochrony.
 2. Zdobycie następujących kompetencji:
 • znajomość ram prawnych w zakresie przeszukania statków powietrznych pod kątem ochrony;
 • znajomość konfiguracji rodzaju (rodzajów) statków powietrznych, które osoba ma przeszukiwać pod kątem ochrony;
 • umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych;
 • umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych;
 • znajomość sposobów ukrywania przedmiotów zabronionych; oraz
 • umiejętność przeszukiwania statków powietrznych pod kątem ochrony w stopniu wystarczającym, by, jeśli to możliwe, zapewnić wykrywanie ukrytych przedmiotów zabronionych.

 

Kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane: 

Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod katem ochrony wg pkt 11.2.3.6 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 4 KPS, podlegające akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w myśl postanowień pkt 11.2.1.3 rozp. 1998/2015 oraz §17 KPS, kierowane jest w szczególności do:

 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do przeszukiwania statków powietrznych w celu ochrony lotnictwa cywilnego oraz osób przeszukujących statki powietrzne w celu ochrony lotnictwa cywilnego;
 • osób zatrudnionych w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą w zakresie obsługi naziemnej pasażerów i bagażu (m.in. agent obsługi naziemnej) realizujących na rzecz przewoźnika lotniczego czynności przeszukania statku powietrznego w ramach usługi ochrony statków powietrznych,
 • osób zatrudnionych przez zarządzającego lotniskiem realizujących czynności obsługi naziemnej pasażerów i bagażu na rzecz przewoźników lotniczych, w tym także czynności przeszukania statków powietrznych w ramach usługi ochrony statków powietrznych,
 • członków załóg latających oraz personelu technicznego (np. mechaników) przewoźnika lotniczego, realizujących czynności przeszukania statków powietrznych,
 • znanych dostawców zaopatrzenia portu lotniczego realizujących określone usługi na rzecz przewoźnika lotniczego (np. obsługa techniczna), w tym także czynności przeszukania statków powietrznych,
 • pracowników SOL/SUFO realizujących na rzecz przewoźnika lotniczego czynności przeszukania statków powietrznych w ramach usługi ochrony statków powietrznych.

Ww. szkolenie, zgodnie z postanowieniami §13 ust.6 pkt 6 KPS przeprowadza się przed podjęciem pracy na danym stanowisku pracy.

Szkolenie to przeprowadza się w stosunku do osób, które przeszły pozytywnie sprawdzenie przeszłości zgodnie z postanowieniami §32 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu ochrony Lotnictwa Cywilnego, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z przeszukiwaniem statków powietrznych pod kątem ochrony, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.1.5 rozp. 1998/2015. Zgodnie z postanowieniami §13 ust.11 pkt 2 KPS, osoby, które uzyskały uprawnienie do wykonywania czynności określonych w §13 ust. 1 pkt 10 KPS, w okresach co pięć lat, licząc od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia, o którym mowa w §2 pkt 4 KPS, podlegają szkoleniu okresowemu.

Osoby, które nie zostały poddane szkoleniu okresowemu, o którym mowa w §13 ust. 11 KPS, nie wykonują czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

 

Czas trwania szkolenia:

150 minut (tj. 2 godziny i 30 minut). Czas trwania szkolenia uzależniony od kategorii osób podlegających szkoleniu. Jednostka lekcyjna wynosi 60 min. i jest oddzielona od następnych przerwą trwającą około 5/10 min. Ponadto na zakończenie szkolenia przewidziane jest ćwiczenie grupowe podsumowujące szkolenie w formie zajęć praktycznych na danym typie statku powietrznego obsługiwanym przez personel podmiotu prowadzącego działalność lotniczą (np. przewoźnika lotniczego, agenta obsługi naziemnej, itp.).

 

Organizacja i liczebność grupy szkoleniowej:     

Zajęcia zbiorowe/grupowe – max 15/20 osób

 

Formy prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w salach szkoleniowych w formie wykładów oraz zajęć praktycznych na pokładzie statku powietrznego, zgodnie z postanowieniami §18 i §20 KPS. Zajęcia będą koncentrowały się na wykształceniu i udoskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu przeszukania statków powietrznych. Do tego celu zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne, analiza przypadków oraz ćwiczenia grupowe. Ćwiczenie będzie miało formę zajęć praktycznych, realizowanych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (m.in. listy kontrolnej przeszukania statku powietrznego danego typu), wymagających pracy zespołowej, z uwzględnieniem tematyki ww. szkolenia i będzie polegało na praktycznym zweryfikowaniu zakresu zrozumienia wiedzy teoretycznej przekazanej podczas wykładów oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania przez osobę szkoloną.

 

Sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie – forma zaliczenia zajęć:

Zaliczenie pisemne w formie testowej (test wielokrotnego wyboru) celem zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w szkoleniu, przed dopuszczeniem danej osoby do samodzielnej realizacji zadań z zakresu przeszukania statków powietrznych.

Zgodnie z postanowieniami §30 ust.1 KPS, w celu zaliczenia szkolenia uczestnik powinien uzyskać minimalny wynik 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia egzaminu kończącego szkolenie, jego uczestnik powtarza zaliczenie w terminie ustalonym przez prowadzącego szkolenie, jednakże nie później niż w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia poprzedniego egzaminu.

Ponowne dwukrotne niezaliczenie egzaminów szkolenia powoduje:

 • konieczność powtórzenia i zaliczenia szkolenia (tj. przystąpienia do egzaminu),
 • uniemożliwienie wykonywania zadań związanych z ochroną lotnictwa cywilnego do czasu zaliczenia szkolenia.

Zobacz również

Informacje ogólne

Szkolenia realizowane przez S&S Training & Consulting obejmują całą gamę zagadnień z zakresu ochrony lotnictwa …

Szkolenie Audytorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 oraz §9 KPS

Szkolenie Instruktorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego wg §2 pkt 6 KPS

Szkolenie Ogólne Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM  SZKOLENIA
Temat Szkolenia:  Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS

Szkolenie Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS

Szkolenie Podstawowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS

Szkolenia Specjalistyczne

Ramowy program szkolenia

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt