Szkolenia Specjalistyczne

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Temat Szkolenia:

Szkolenie specjalistyczne dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony wg pkt 11.2.4 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 5 lit. a KPS

 

Podmiot organizujący szkolenie:

Safety&Security Training&Consulting

 

Cel Szkolenia:        

 1. Przygotowanie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony w podmiotach prowadzących działalność lotniczą do pełnienia funkcji przełożonych oraz zapoznanie ich z wiedzą teoretyczną i praktyczną w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego wynikającą z przepisów UE
 2. Zdobycie następujących kompetencji:
 • znajomość odpowiednich wymogów prawnych i sposobów ich spełniania;
 • znajomość zadań w zakresie nadzoru;
 • znajomość wewnętrznej kontroli jakości;
 • umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych;
 • znajomość procedur reagowania w sytuacjach zagrożeń;
 • umiejętność zapewniania doradztwa i szkolenia w trakcie pracy oraz motywowania innych pracowników;

oraz, jeżeli wymagają tego wyznaczone osobom zadania;

 • znajomość sposobów zarządzania konfliktami; oraz
 • znajomość możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa.

 

Kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane: 

Szkolenie specjalistyczne dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony wg pkt 11.2.4 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 5 lit. a KPS, podlegające akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w myśl postanowień pkt 11.2.1.3 rozp. 1998/2015 oraz §17 KPS, kierowane jest w szczególności do:

 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w podmiotach prowadzących działalność lotniczą,
 • osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony portu lotniczego (m.in. w zakresie kontroli dostępu w porcie lotniczym; w zakresie kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia portu lotniczego, itp.), zatrudnionych przez zarządzającego portem lotniczym,
 • osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony przewoźnika lotniczego (m.in. w zakresie ochrony statków powietrznych, w zakresie przeszukiwania statków powietrznych, w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, itp.), zatrudnionych przez przewoźnika lotniczego,
 • osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty, zatrudnionych w podmiotach wyznaczonych, jako zarejestrowani agenci, znani nadawcy i uznani nadawcy,
 • osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ładunku/poczty lotniczego/lotniczej, zatrudnionych przez przewoźnika drogowego biorących udział w przewożeniu ładunku lotniczego / poczty lotniczej (tj. w podmiotach prowadzących działalność transportową na podstawie Deklaracji zobowiązań przewoźnika),
 • osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony wobec zaopatrzenia pokładowego, zatrudnionych w podmiotach wyznaczonych, jako zarejestrowani dostawcy lub znani dostawcy zaopatrzenia pokładowego,
 • osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony wobec zaopatrzenia portu lotniczego, zatrudnionych w podmiotach wyznaczonych, jako znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego,
 • osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ruchu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji, zatrudnionych przez instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego,
 • osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony bagażu rejestrowanego (m.in. procedury łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem, środki kontroli w zakresie ochrony bagażu rejestrowanego bez właściciela, itp.), zatrudnionych przez agenta obsługi naziemnej.

Ww. szkolenie, zgodnie z postanowieniami §13 ust.7 KPS przeprowadza się przed podjęciem pracy na danym stanowisku pracy.

Szkolenie to przeprowadza się w stosunku do osób, które przeszły pozytywnie sprawdzenie przeszłości zgodnie z postanowieniami §32 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu ochrony Lotnictwa Cywilnego, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z zakresem odpowiedzialności osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony w danym podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.1.5 rozp. 1998/2015. Zgodnie z postanowieniami §13 ust.11 pkt 3 KPS, osoby, które uzyskały uprawnienie do wykonywania czynności określonych §13 ust. 1 pkt 6 KPS, w okresach co pięć lat, licząc od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia, o którym mowa w §2 pkt 5 lit. a KPS, podlegają szkoleniu okresowemu.

Osoby, które nie zostały poddane szkoleniu okresowemu, o których mowa w §13 ust. 11 KPS, nie wykonują czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

 

Czas trwania szkolenia:

380 minut (tj. 6 godzin i 20 minut). Czas trwania szkolenia uzależniony od kategorii osób podlegających szkoleniu. Jednostka lekcyjna wynosi 60 min. i jest oddzielona od następnych przerwą trwającą około 5/10 min.

 

Organizacja i liczebność grupy szkoleniowej:     

Zajęcia zbiorowe/grupowe – max 15 osób

 

Formy prowadzenia szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w salach szkoleniowych w formie wykładów zgodnie z postanowieniami §18 i §20 KPS. Zajęcia będą koncentrowały się na wykształceniu i udoskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego pozostającej w zakresie odpowiedzialności osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony oraz osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony w podmiotach prowadzących działalność lotniczą. Do tego celu zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne oraz analiza przypadków.

 

Sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie – forma zaliczenia zajęć:

Zaliczenie pisemne w formie testowej (test wielokrotnego wyboru) celem zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w szkoleniu, przed dopuszczeniem danej osoby do realizacji zadań z zakresu bezpośredniego nadzoru nad osobami stosującymi środki kontroli w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

Zgodnie z postanowieniami §30 ust.1 KPS, w celu zaliczenia szkolenia uczestnik powinien uzyskać minimalny wynik 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.

 

Zobacz również

Informacje ogólne

Szkolenia realizowane przez S&S Training & Consulting obejmują całą gamę zagadnień z zakresu ochrony lotnictwa …

Szkolenie Audytorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie Audytorów Wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 oraz §9 KPS

Szkolenie Instruktorów AVSEC

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego wg §2 pkt 6 KPS

Szkolenie Ogólne Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM  SZKOLENIA
Temat Szkolenia:  Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg pkt 11.2.7 rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 1 KPS

Szkolenie Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska – tzw. szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 2 KPS

Szkolenie Podstawowe

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Temat Szkolenia: Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5, o którym mowa w pkt 11.2.2. rozp. 1998/2015 oraz §2 pkt 3 KPS

Szkolenia Specjalistyczne zawodowe

Ramowy program szkolenia

Kontakt
S&S Training & Consulting
ul. KEN 22 lok. 26, 02-797 Warszawa
Tel.: +48 504-273-152
e-mail: rafal.swietochowski@sstc.pl
KONTO
Citibank Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
69103000190109853000249723
DANE FIRMY
REGON: 141967862
NIP: 824-113-25-23
Nr ewidencji działalności gospodarczej: 493430
Dla Państwa wygody proponujemy skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej.
Na wszystkie wiadomości odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
CAPTCHA
Kontakt